• fhgfghjj posted a comment on ?do you love me 2 months ago

    ?do you love me

    Familiarity with coagulants منعقد كننده ها بيشتر در فرآيند تصفيه آب و فاضلاب مورد استفاده قرار مي گيرند. اين مواد به ذرات جامد معلق در آب مي چسبند و آنها را تهنشين مي كنند تا فرآيند تصفيه آب به راحتي صورت پذيرد. از منعقد كننده ها در جهت بي نظمي تعليق كلوئيدها و خنثي كردن مواد جامد استفاده مي كنند. معمولاً انعقاد يك فرآيند شيميايي است كه در آن منعقد كننده هايي چون پلی آلومینیوم کلراید به عنوان ماده شيميايي براي حذف ذرات و شفاف سازي و حتي ضخيم شدن لجن به آب اضافه مي شوند. فرايند انعقاد به چه صورت انجام مي شود؟ در اين فرايند ابتدا ذرات…